Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1 „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.

 

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: Sklep kuchenny sp. z o.o., ul. Rozbrat 15, 05-090 Falenty Nowe, lub adres email: reklamacje@sklep-kuchenny.pl

2. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży i zwrot zakupionego towaru przysługuje tylko Konsumentom w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sklep kuchenny sp. z o.o., ul. Rozbrat 15, 05-090 Falenty Nowe

4. Zwracany towary powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł posiadanie produktu i wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nim w stopniu większym niż był konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania danego produktu. 

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.